Kjemisk Arbeidsmiljø

maske bilde

Industrivask i næringsmiddelbedrift


I mange bransjer er det risiko for arbeidsrelatert kjemisk eksponering. Det kan være rene kjemiske forbindelser, eller stoffblandinger. Kjemikalier kan f. eks brukes til rengjøring, desinfeksjon eller i selve produksjonen av ulike materialer og varer. Alle kommersielle kjemikalier kommer med et HMS-sikkerhetsdatablad fra leverandør/produsent. Dette er et viktig utgangspunkt for å kunne risikovurdere kjemikaliene i seg selv, men også for å kartlegge eksponeringen i forbindelse med arbeid der kjemikalier benyttes.

En av utfordringene er å dokumentere sammenhengen mellom eksponering for kjemikalier i arbeidslivet og eventuelle helseeffekter på et senere tidspunkt i livet. Eksponering for kjemikalier kan gi korttidseffekter og akutte helseplager som astmaanfall og eksem, men også langtidseffekter som KOLS eller kreft som utvikles over mange år. Helseskader som utvikles gradvis som følge av eksponering for organiske løsemidler over flere år er et eksempel på det siste.

Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS bistår med kartlegging og risikovurdering av kjemisk eksponering i hht. gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og NS-689, samt vurdering av risikoreduserende tiltak inkludert bruk av riktig verneutstyr.

Eksempel på typer av målinger:

  • Organiske og uorganiske damper og gasser
  • Kjemisk støv (inhalerbart/totalstøv og respirabelt)
  • Tungmetallanalyser av kjemisk støv

Ta kontakt for nærmere informasjon om kjemiske arbeidsmiljømålinger.