Vibrasjonsmålinger ved skiferspalting


Meiselhammer

Innledning

Dette blogginnlegget vil ta utgangspunkt i en kartlegging og risikovurdering av hånd- og armvibrasjon i en bedrift, samtidig gi innblikk i en arbeidsgruppe som kanskje ikke er kjent for folk flest og gi et glimt inn i den varierte arbeidshverdagen vi i Thelma Inneklima & Arbeidsmiljø AS har. Bedriften vi bisto i kartlegging og risikovurderingen arbeider med skifersten, og ønsket å dokumentere vibrasjonsnivået hos arbeidstakerne som utfører arbeid med vibrerende verktøy.


Hvorfor kartlegge og risikovurdere vibrasjon?

Hvorfor skal man i det hele tatt måle vibrasjon? Enkelt sagt: det er lovpålagt! 136 000 sysselsatte personer i Norge utsettes for hånd- og armvibrasjoner daglig. Dette tilsvarer 5,2 % av alle sysselsatte personer i Norge. Alle disse sysselsatte har et lovfestet krav om å få kartlagt sin risiko for helseskader med tanke på vibrasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge hvilket arbeidsutstyr som gir vibrasjoner, vurdere risikoen arbeidstakerne har for å bli skadet av vibrasjonene og sette i verk tiltak for å redusere risikoen for skader. Siden vibrasjonsnivået en arbeidstaker eksponeres for vil variere, og vibrasjonstall fra produsent ikke alltid stemmer er det nødvendig med fagkompetanse og objektive målinger på vibrasjon. Det er her vi i Thelma Inneklima og Arbeidsmiljø kommer inn. Vi har kompetanse på å vurdere og måle arbeidstakernes eksponering for vibrasjon.

Hva er vibrasjon?

Vibrasjoner er forskyvninger fra likevektspunktet fra underlag, maskiner eller arbeidsutstyr. For å måle vibrasjon måler en hvor mye kropp/hånd akselerer (m/s2) i x, y og z-retning. En skiller på helkroppsvibrasjoner og hånd- og armvibrasjoner. Ved skiferspalting benyttes det en håndholdt meiselhammer, og på grunn av at arbeidstakerne holder denne med hendene ble vurdert til at det var risiko for hånd- og armvibrasjon som skulle kartlegges. Arbeidstakerne som spalter skifer omtales som bruddhellekløvere/steinhuggere og er en arbeidsgruppe som vil potensielt utsettes høye nivåer av hånd- og armvibrasjoner daglig.

Hvilke helseeffekter kan eksponering for vibrasjon føre til?
Ved å bruke håndholdte verktøy vil vibrasjonene i verktøyet forplante seg i fingre og hendene til operatøren. Dette øker risikoen for skader på nerver, blodårer, muskler og ledd, kjent som hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS). Andre potensielle helseskader som kan forekomme ved eksponering for hånd- og armvibrasjoner er “hvite fingre” (Raynauds fenomen), smerter, nummenhet, nedsatt kraft og vanskeligheter med å koordinere bevegelser.

Det finnes grense- og tiltaksverdier for vibrasjon. Tiltaksverdien for hånd- og armvibrasjon er satt til 2,5 m/s2 og grenseverdien er satt til 5,0 m/s2 over en åtte timers arbeidsdag. For helkroppsvibrasjoner er tiltaksverdien satt til 0,5 m/s2 og grenseverdien er satt til 1 m/s2.


Skiferspalting

Hensikten med skiferspalting er å dele opp en stor skifersten i “skiver” som kan benyttes til blant annet gulvflis, skifertak eller heller. Som nevnt benytter bruddhellekløverne en pneumatisk håndholdt luftmeiselhammer (se bilde 1) til å spalte skiferen. Meiselhammeren var hengt opp, slik bruddhellekløverne ikke behøver å bære hele vekten av meiselhammeren (Det ville blitt tungt, da det veier 6,5 kg og benyttes hele dagen). Det benyttes først et kort meisel for å risse inn hvor en skal dele opp stenen, og deretter benyttes det et lengre meisel for å utføre selv spaltingen. Som en kan se på bildet holder bruddhellekløveren en hånd på meiselet og en hånd på en spak bak meiselhammeren. Bruddhellekløveren må ha håndposisjonen slik for å styre meiselet og holde det på plass i koppen på meiselhammeren. Det benyttes flere meisel som gradvis blir banket lengre inn helt til “skiven” løsner fra stenen. Hvor mange skiver det blir og tykkelsen på skivene kommer an på kvaliteten på skiferen og hva den skal benyttes til etter spalting.


Bruddhelleklover

Hvordan måle hånd- og armvibrasjon?

En av de største utfordringene ved å måle og vurdere eksponering for hånd- og armvibrasjon er å finne hva som er typisk daglig eksponering. For å få det faktiske tallet ville det vært best å måle på alle arbeidstakerne en representativ arbeidsdag. Å måle en hel arbeidsdag på hver enkelt arbeidstaker i en bedrift som arbeider med vibrerende verktøy vil være tidkrevende og dyrt. I vårt tilfelle ble det målt i gjennomsnittlig varighet av en syklys og multiplisert med antall sykluser for en typisk dag. Hva som er gjennomsnittlig antall sykluser og varigheten av disse kan også variere mellom hver enkelt arbeidstaker, det er dermed viktig med god kommunikasjon underveis og planlegging på forhånd før en setter i gang med selve målingene.

Selve målingen av hånd- og armvibrasjon gjøres ved å feste et akselerometer på langefinger på begge hender mens bruddhellekløveren spalter skiferen. En måler i akselerasjon i x, y og z-retning mens arbeidet utføre og finner deretter summen av akselereasjonen i alle tre retninger i en syklus. En standard en må ha kjennskap til ved måling av hånd- og armvibrasjon er NS-EN ISO 5349-1. Et nyttig verktøy ved beregning av daglig vibrasjonseksponering er Arbeidsmiljøverkets (Arbeidstilsynet i Sverige) Vibrasjonskalkulator. Link: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/vibrationer/vibrationskalkylatorn/


Tiltak og vurderinger

Vibrasjonsnivået hos bruddhellekløverne var over grenseverdi hos flere av arbeidstakerne. Det var dermed nødvendig å gjennomføre vibrasjonsreduserende tiltak. I dette tilfellet var det ikke mulig å kjøpe inn annet utstyr med lavere vibrasjonstall, da det selges svært få forskjellige typer meiselhammere og bedriften hadde funnet de med lavest tall. En kunne spurt seg om det var mulig å automatisere arbeidet, men for å få gode resultat ved spalting er en avhengig av at et menneske kontinuerlig vurderer hvor meislene skal plasseres, hvor mye kraft en skal tilføre meiselet og hvor selve risset skal påføres.

Som vi erfarte vil det ikke ikke alltid være mulig å redusere vibrasjonsnivået ved å handle inn nytt utstyr. Det vi dog har erfaring med er at ved å planlegge arbeide godt. God planlegging innebærer vedlikehold av utstyr (dårlig vedlikeholdt utstyr vibrerer ofte mer), opplæring av ansatte omkring risikofaktorer ved vibrasjon og grundig opplæring i bruk av utstyr. Ofte ser en store forskjeller mellom ansatte i vibrasjonsnivå. Forskjellene mellom ansatte kan tyde på at ansatte har funnet en egen metode å utføre arbeidet på, men metoden kan forårsake større vibrasjonsnivåer enn “standard” arbeidsmetode. God opplæring vil bidra til å redusere variasjoner i metoden arbeidet utføres på og dermed redusere eksponeringen for vibrasjon.

Generelle råd/tiltak for å redusere vibrasjon:

  • Redusere tiden med arbeid som gir helseskadelig vibrasjon ved å variere arbeidsoppgaver eller ta hvilepauser
  • Videre må bedriften også vurdere om arbeidet utføres på en hensiktsmessig måte og om det er gitt tilstrekkelig opplæring i bruk av maskiner og verktøy.
  • Unngå fukt og kulde. Holde hendene tørre og varme. Fukt og kulde øker risikoen for hvite fingre.
  • Vibrasjonsdempende hansker har begrenset effekt mot vibrasjoner.

Skrevet av Jens Emil Skjetne, Yrkeshygieniker